Beyin Kanaması

Beyin dokusu içine olan kanamalara beyin kanaması denir. Eğer kanama beynin hemen çeperinde ve damarların etrafında ise buna “Subaraknoid Kanama” denir. Eğer beynin ortasındaki içi sıvı dolu odacıklarda kanama varsa buna “İntraventriküler Kanama” denir.

Kanamanın beyni saran kalın ve koruyucu zar olan duranın altında ise “Subdural Kanama”, duranın üstünde ise buna “Epidural Kanama” denir. Bir beyin kanaması yukarıda bahsedilen bu kanama tipleri ile birlikte olabilir.

BEYİN KANAMASININ NEDENLERİ NEDİR?

Pek çok nedenle beyin kanaması gelişebilir;

 • Yüksek tansiyon (Hipertansiyon) en sık nedendir
 • Travma, genellikle çocuk ve gençlerde olur
 • Anevrizma (Baloncuk) yırtılması
 • Arteriovenöz malformasyon (Damar yumağı) yırtılması
 • Tümörler
 • Pıhtılaşma önleyici ilaç kullanımı

KANAMA BİR TÜR İNME MİDİR?

İnme genel bir tanım olup beynin bir bölgesinin kanama veya damar tıkanması nedeni ile hasara uğraması ve buna bağlı belirtiler oluşmasıdır.

NE GİBİ BELİRTİLER OLUR?

Bu, kanamanın miktarına ve beynin neresinde olduğuna göre değişir. Eğer kanama çok fazla miktarda ise yerinin pek önemi yoktur. Bunların çoğu ne yazık ki ölümle sonuçlanır.

Eğer kanama beynin çok önemli görevler gerçekleştiren bölgesinde ise kanama çok küçük bile olsa konuşma bozukluğu veya tam felç gibi çok önemli belirtiler verebilir.

Eğer kanama omurilik soğanında ise bu bölgenin yaşamsal önemi nedeni ile çok ağır klinik tablo ve ölüm görülebilir.

Kanama çok büyük bir hacimde ise sadece kanama bölgesinde bozukluk yaratmakla kalmaz, beynin diğer bölgelerine de baskı oluşturarak buna ait bulgular geliştirir. İleri dönemlerinde hastalarda uykulu durum, koma ve ölüme dahi neden olabilir.

KANAMA OLDUĞUNDA NELER OLUR?

Bu, kanamanın nedenine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Eğer büyük bir atardamar kanamanın kaynağı ise çok ani ve yüksek akımda kan hızla beynin içine girer. Bu durumda hastaların çoğu hastaneye dahi yetişemeden kaybedilirler.

Eğer kanamanın kaynağı küçük bir damar ise genellikle kısa sürede kanama durur. Kanamanın hacmi çok değişken olabilir. Bazen çok küçüktür bazen de ileri derecede büyük. Kanama sonucu beynin içinde gelişen kan pıhtısı, beynin normal alanlarını zorlayarak ve hatta yırtarak o bölgelerdeki diğer damarlardan da kanama gelişmesine neden olabilir.

Gelişen hasar, kanamaya neden olan etkenden, önemli yapıların doğrudan hasarından veya oluşan kan pıhtısının çevre beyin dokusuna verdiği zarardan dolayı oluşur.

TANI YÖNTEMLERİ

BEYİN TOMOGRAFİSİ

Genellikle ilk yapılan tetkik budur. Çok hızlı sonuç alınır (Genellikle 30 saniye). Kanamanın yerini ve miktarını göstermekte çok yararlıdır.

MR

Kanamanın neden geliştiğini araştırmakta yardımcı bir tetkik yöntemidir. Eğer beyin tomografisi kanamanın nedenini göstermiyorsa MR çekilir. Tümör, Arteriovenöz Malformasyon ve bazen Anevrizma bu yöntemle görülebilir.

ANJİOGRAFİ

Beyine giden ve beyni besleyen damarların ilaçlı filminin çekilmesi işlemidir. Damarsal bozuklukları en iyi gösteren tetkiktir.

KANAMA SAPTANDIKTAN SONRA NE YAPILIR?

Eğer kanama sonrası gelişen kan pıhtısı küçükse genellikle kan basıncının yakın takibi ve normal düzeylerde tutulması yeterlidir. Sık aralıklarla beyin tomografisi çekilerek kan pıhtısının büyüyüp büyümediği kontrol edilir. Bir süre sonra vücudun başka yerlerindeki morarmaların kaybolması gibi bu kan pıhtısı da buradan yok olur.

Eğer oluşan kanama ve kan pıhtısı çok büyükse ve beynin önemli bir kısmını tahrip ettiyse, bu durumda ne yazık ki yapılabilecek çok şey yoktur. Acil cerrahi girişim hastayı bu durumdan kurtarmaya genellikle yetmez.

Bazı durumlarda kan pıhtısı ve kanamaya neden olan bozukluk cerrahi yöntemle çıkartılır. Eğer kan pıhtısı giderek büyüyorsa veya hayati fonksiyonlarda bozulmaya yol açıyorsa cerrahi uygulanabilir.

Ne tip bir yolun izlenmesinin uygun olacağına nöroloji ve beyin cerrahisi uzmanları birlikte karar verirler.

Bazen kan pıhtısının bulunduğu yer cerrahi olarak düşük riskle ulaşılabilecek bir yerde değildir. Bunu çıkarmaya çalışmak hastaya daha büyük zarar verebilir. Bazı hastalarda kanama olduktan günler sonra kanamanın artması veya etraf dokudaki ödemin artması nedeni ile hastanın durumu bozulabilir. Bu durumda da hastanın durumuna, kanamanın yerine göre tedavide cerrahi yöntemlerin kullanılıp kullanılmayacağına karar verilmelidir. Bazen küçük bir kanama bir süre sonra çok büyük bir kanama ile tekrarlayabilir. Bunun nedeni genellikle bir pıhtı tıkacı ile kapanmış olan damar ağzının tekrar açılarak yeni şiddetli kanamanın oluşmasıdır.

Bazı kanamalardan sonra cerrahi uygulanarak hastanın hayatı kurtarılır. Ama oluşmuş olan beyin hasarı o kadar fazla olabilir ki, hasta koma durumunda, hatta solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürmek zorunda kalabilir. Eğer bu şekilde bir beklenti varsa, bu durumda cerrahi önerilmeyebilir.

BEYİN HASARI TAMİR OLABİLİR Mİ?

Bazen kan pıhtısı sadece beyni iterek baskı yapar, görevleri engeller. Pıhtı vücut tarafından eritilip yok olunca tüm fonksiyonlar geri gelir. Bazen beyinde kalıcı hasar gelişir. Hiçbir tedavi yöntemi yarar sağlamaz.

İyileşme ve geri dönüş olsa bile çok yavaş gelişir. Hastanın ve yakınlarının sabırla bu gelişmeyi beklemeleri ve önerilere uymaları gerekir. Genellikle iyileşmenin en önemli kısmı ilk 6 ayda olur. Bundan sonraki gelişmeler çok yavaş ve azdır.

REHABİLİTASYON

Burada amaç beynin var olan fonksiyonlarını geliştirmektir. İyileşmekte olan beyine destek olmaktır. Hastanın durumuna göre rehabilitasyon hastanede yatarken veya hastane dışında iken yapılabilir. Rehabilitasyonun etkili olabilmesi için hastanın ve yakınlarının tam kooperasyonu şarttır.

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n İşlenmesi̇ Aydınlatma Metni̇

Prof. Dr. Selçuk Peker tarafından sizlere sunulmakta olan sağlık hizmeti sürecinde tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca sizi bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiriz.

VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ                             

Peker Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Ltd.Şti. (Prof. Dr. Selçuk Peker) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 • Kimlik Bilgileriniz (Adınız, soyadınız)
 • İletişim Bilgileriniz (Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz)
 • Sağlık Bilgileriniz ( İletişim formu üzerinden veya elektronik posta ile tarafımıza iletmiş olduğunuz muayene verileriniz, tanı ve operasyon bilgileriniz, tıbbi özgeçmişinize ait veriler, tıbbi soy geçmişinize ait veriler, laboratuvar sonuçlarınız, tıbbi görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz, kullandığınız ilaç bilgileri, aşı ve ilaç kullanım bilgileriniz,  muayene öncesi danışma, teşhis, tedavi ve takip sürecinde dijital ortamda yapılan tüm görüşme ve yazışmalar gibi özel nitelikli kişisel verileriniz)
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız (Tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında ve/veya tıbbi işlem sonrasında alınan fotoğraf ve/ veya videolarınız gibi),
 • Web sitesi gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. ve 6. maddeleri ile GDPR 6. ve 9. maddelerinde  belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları kapsamında yer alan şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Prof. Dr. Selçuk Peker’in verdiği hizmetler dikkate alındığında, kişisel verileriniz;

 • Sunmakta olduğumuz hizmetlere dair işlemlerin gereklerinin yerine getirilebilmesi ve hizmetin ifası kapsamında sunulan hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanmasını sağlamak,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Almış olduğunuz sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilmesi,
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması, araştırılması.
 • Almakta olduğunuz hizmetler, tamamlayıcı hizmetler ve yeni hizmetler hakkında bilgi verilmesi
 • Randevu almanız halinde, randevu hakkında haberdar edilme,
 • İlgili mevzuat gereğince talep edilmesi halinde Kamu Kurum ve bütün otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Açık rızanız doğrultusunda diğer hastaların ve kamuoyunun eğitimi ve bilgilendirilmesi, tanıtım, hacim arttırma, bilimsel araştırma ve eğitim amacıyla,
 • Ve bunlarla sınırlı olmaksızın 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP            

Kişisel verileriniz tarafımızca, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda (web sitesi, e-posta, sosyal medya hesaplarında direkt mesaj göndermeniz ve/veya gönderilerine yorum yapmanız vasıtasıyla) toplanacaktır.

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi Açık rızanızın bulunması veya Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda Açık Rıza’nızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.

 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması (Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, İş Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik vs.)
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Tarafınız ile akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması (Tıbbi teşhis ve tedavi süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, sizinle birebir iletişime geçebilmek, randevu süreçlerini yönetebilmek amacıyla)
 • Hukuksal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması (Hasta memnuniyeti ve talep yönetiminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla)

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir;

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rıza aranmaksızın.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, size ait tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, aldığınız sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Dr. Selçuk Peker tarafından Açık Rıza’nız aranmaksızın işlenebilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

 

Kişisel verileriniz ;   Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, özel sigorta şirketleri,  yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, ameliyat gerektiren operasyonlarda anlaşmalı olduğumuz özel hastaneler ile  ve bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) aldığımız hizmet sağlayıcılarımız  ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarda belirtilen amaçlar çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde mesleki sır olarak korunup, gizliliği sağlanacak, kanuni zorunluluk hali dışında 3. Kişilerce/kurumlarca/kuruluşlarca paylaşılmayacaktır. 

Fotoğraf ve video verileriniz, açık rızanıza bağlı olarak sosyal medyada ve web sitesinde yayınlanabilecektir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:  

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle bildirebilirsiniz.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

https://www.selcukpeker.com/    İnternet sitemizde yer alan “KVKK  Başvuru Formu” nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla “İstinye Mahallesi, Şehit Halil İbrahim Cad. No:25/2 Sarıyer / İstanbul” adresine gönderebilirsiniz.

 Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

 “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle  form@selcukpeker.com e-posta adresine iletebilirsiniz. 

Tarafımıza ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

Ek : Başvuru Formu

Sitemizde size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası dokümanımızdan erişebilirsiniz.

Prof. Dr. Selçuk Peker'e Ulaşın

Prof. Dr. Selçuk Peker ile iletişime geçmek için aşağıda bulunan kanaları kullanabilirsiniz.

Ön randevu, online görüşme ve diğer sorularınız için aşağıdaki kanallardan ulaşabilirsiniz.

Adres

Koç Üniversitesi Hastanesi, Zeytinburnu / İstanbul

E-posta

form@selcukpeker.com.tr

Prof. Dr. Selçuk Peker'e Ulaşın

Prof. Dr. Selçuk Peker ile iletişime geçmek için aşağıda bulunan kanaları kullanabilirsiniz.

Ön randevu, online görüşme ve diğer sorularınız için aşağıdaki kanallardan ulaşabilirsiniz.

Adres

Koç Üniversitesi Hastanesi, Zeytinburnu / İstanbul

E-posta

form@selcukpeker.com.tr

Telefon

+90 534 056 58 98