Anevrizmalar

ANEVRİZMA NEDİR? Kafatası içinde yer alan atardamarların duvarındaki bir bozukluktan dolayı gelişen baloncuğa ‘Anevrizma’ denir.

Damar duvarındaki zayıf bölgeye kan basıncı ile oluşan sürekli baskı nedeniyle burada zaman içinde balonlaşma olur. Genellikle beyinin tabanındaki damarların duvarında ve damarların dallandığı noktalarda gelişir.

KİMDE ANEVRİZMA GELİŞİR?

Bazı otopsi çalışmalarında 100 kişiden 3’ünde de görülebileceği bildirilmiştir. Ama bunların hepsi belirti vermez. Belirti verenlere bakılacak olursa ortalama olarak toplumda 10.000 kişide 1 oranında görülür. Bazen ailevi olarak rastlanabilirse de bu çok nadirdir. Anevrizma damar duvarında zaman içinde geliştiği için çocuk ve gençlerden çok orta yaş ve ileri yaştaki insanlarda daha çok görülür.

NE TİP BELİRTİLER VERİR?

Anevrizmalar pek çok belirti ile kendini gösterebilir. En sık görülen belirti kanama yapması ve buna bağlı yakınmalar oluşturmasıdır. Bu tip kanamaya “Subaraknoid Kanama” denir. Beynin hemen etrafını Araknoid adı verilen çok ince bir zar çevreler. Bu zar ile beyin arasında devamlı bir sıvı (Beyin omurilik sıvısı) akımı vardır. Bu aralıkta ayrıca beyni besleyen damarlar bulunur. Bu aralıkta oluşan kanamaya bu nedenle “Subaraknoid Kanama” denir.

Anevrizmalar eğer kitleleri ile etraflarındaki beyin dokusunu ve sinirleri eziyorlarsa, bu nedenle çift görme, baş ağrısı, yüz ağrısı, görme bozukluğu gibi belirtiler verebilirler.

Çok sık olmayarak inmelere yol açabilirler. Büyük anevrizmaların içinde kan pıhtısı gelişebilir. Bu pıhtıdan kopan parçalar ince atardamarları veya kılcal damarları tıkayarak inmeye neden olabilirler.

Bazen rastlantı eseri başka bir nedenle yapılan araştırmada saptanabilirler. Nadiren de aile hikayesi olanlarda tarama testi yapılırken teşhis edilebilirler.

ANEVRİZMALARA NE GİBİ DURUMLAR EŞLİK EDEBİLİR?

 • Polikistik böbrek hastalığı
 • Tip IV ehlers danlos sendromu
 • Ailevi anevrizma sendromu

TANI YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Eğer bir kanama meydana geldi ise yapılması gereken test anjiografi olmalıdır. Aksi takdirde MR-anjiografi veya BT-anjiografi uygulanabilecek yöntemlerdendir.

ANJİOGRAFİ

Anevrizma tanısındaki en iyi tanı metodudur. Altın standart olarak kabul edilir. Atardamarlara ilaçlı madde verilerek filminin çekilmesidir. Riskleri az da olsa vardır ama anevrizmanın görülmesini neredeyse %100 oranında sağlar.

MR-ANJİOGRAFİ

Genellikle tarama amaçlı kullanılır. Eğer anevrizma 5 mm den daha küçükse görülemeyebilir. %70-90 olguda anevrizmayı gösterir.

BT-ANJİOGRAFİ

Bunda da damar içine ilaçlı madde verilerek beyin tomografisi çekilir. Özel bilgisayar programları ile damarların yapısı ortaya çıkarılır. MR-anjiografiden daha hassas bir yöntemdir. Bazen hastanın durumu çok acil ise ameliyata girmeden önce sadece BT-anjiografi yapılarak anevrizma tanısı konulur.

ANEVRİZMA İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

KANAMA RİSKİ VAR MIDIR VE NEDİR?

Evet, kanama riski vardır. Gerçek riskin ne kadar olduğu konusunda tartışmalar vardır. Ancak günümüzde kabul gören görüş, kanamamış bir anevrizmanın her yıl kanama riskinin % 0.5 ila %1 arasında olduğudur. Bu riski belirleyen faktörler;

 • Beyninde kanamış bir anevrizması olan hastada, kanamamış diğer anevrizmanın da kanama riski yüksektir.
 • Aile hikayesi olan hastalarda kanama riski diğerlerine göre daha yüksektir.
 • Anevrizma boyutu ne kadar büyükse kanama riski o kadar artar.
 • Polikistik böbrek hastalığı olan hastalardaki anevrizmaların kanama riski fazladır.
 • Kitlesi nedeniyle belirti veren anevrizmaların kanama riski fazladır.

KANAMAYI KOLAYLAŞTIRICI FAKTÖRLER NELERDİR?

Sigara kullanmak ve yüksek kan basıncı (Hipertansiyon) kanama riskini artırır.

ÇOK SAYIDA OLABİLİRLER Mİ?

Evet. Yaklaşık olarak %20 oranında beyinde çok sayıda görülürler. Özellikle de orta serebral arterde görülürler.

SAYILARI ARTABİLİR Mİ?

Evet. Eğer kanamış ve tedavi edilmiş bir anevrizmanız varsa ilerleyen yıllarda her yıl %2 oranında olmak üzere beyinde başka damarlarda anevrizma gelişebilir. Bu nedenle mutlaka yakından takip etmek gerekir. Eğer ilk tanı konulduğunda çoklu anevrizma varsa yeni anevrizmalar gelişme riski çok daha yüksektir.

EĞER BENİM ANEVRİZMAM VARSA YAKIN AKRABALARIM DA TARANMALI MIDIR?

Ailevi anevrizması olan ve üçüncü derece yakınlarında en az iki kişide anevrizma saptananlarda yakın akrabaların taranması önerilmektedir. Ama eğer birinci derecede bir yakınınızda anevrizma varsa bu durumda risk daha yüksektir. Bu nedenle birinci derece yakınların hepsinde tarama yapılması uygun olabilir.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ NELERDİR?

KOİL UYGULAMA

Anjiografi yapılarak damar içinden bir kateterin ilerletilmesi ve anevrizmanın içinin metal kıvrımlı tellerle doldurulmasına, tıkanmasına ‘koil uygulama’ denir. Komplikasyon gelişmesi %3-5 gibi düşük bir orandadır. Ancak tam tıkama oranı %50’nin biraz üzerindedir. Teknikteki gelişmeler başarı oranını giderek artırmaktadır. Ancak uzun dönemde yeniden kanama oranının ne olduğu henüz tartışmalıdır.

KLİPLEME

Anevrizmanın damardan çıktığı yer olan boynunun cerrahi uygulanarak bir metal ile klipslenerek kapatılmasıdır. Böylece anevrizmanın kan dolaşımı ile ilgisi kalmadığı için kanama riski ortadan kalkar. Ancak bu işlemin %5-7 ölüm, %15 civarında komplikasyon riski vardır. Çok nadiren kliplenmiş anevrizma yeniden aynı yerde büyüyebilir.

ANEVRİZMALAR MUTLAKA TEDAVİ EDİLMELİ MİDİR?

Hasta ve doktoru kanamamış bir anevrizmanın yıllık kanama riski ile yapılacak tedavinin risklerini tartmalı ve buna göre karar vermelidirler. Tedaviye karar verildiğinde ne tür bir işlemin yapılacağı, anevrizmanın kanayıp kanamadığına, yerine, büyüklüğüne göre kararlaştırılmalıdır.

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n İşlenmesi̇ Aydınlatma Metni̇

Prof. Dr. Selçuk Peker tarafından sizlere sunulmakta olan sağlık hizmeti sürecinde tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca sizi bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiriz.

VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ                             

Peker Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Ltd.Şti. (Prof. Dr. Selçuk Peker) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 • Kimlik Bilgileriniz (Adınız, soyadınız)
 • İletişim Bilgileriniz (Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz)
 • Sağlık Bilgileriniz ( İletişim formu üzerinden veya elektronik posta ile tarafımıza iletmiş olduğunuz muayene verileriniz, tanı ve operasyon bilgileriniz, tıbbi özgeçmişinize ait veriler, tıbbi soy geçmişinize ait veriler, laboratuvar sonuçlarınız, tıbbi görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz, kullandığınız ilaç bilgileri, aşı ve ilaç kullanım bilgileriniz,  muayene öncesi danışma, teşhis, tedavi ve takip sürecinde dijital ortamda yapılan tüm görüşme ve yazışmalar gibi özel nitelikli kişisel verileriniz)
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız (Tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında ve/veya tıbbi işlem sonrasında alınan fotoğraf ve/ veya videolarınız gibi),
 • Web sitesi gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. ve 6. maddeleri ile GDPR 6. ve 9. maddelerinde  belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları kapsamında yer alan şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Prof. Dr. Selçuk Peker’in verdiği hizmetler dikkate alındığında, kişisel verileriniz;

 • Sunmakta olduğumuz hizmetlere dair işlemlerin gereklerinin yerine getirilebilmesi ve hizmetin ifası kapsamında sunulan hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanmasını sağlamak,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Almış olduğunuz sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilmesi,
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması, araştırılması.
 • Almakta olduğunuz hizmetler, tamamlayıcı hizmetler ve yeni hizmetler hakkında bilgi verilmesi
 • Randevu almanız halinde, randevu hakkında haberdar edilme,
 • İlgili mevzuat gereğince talep edilmesi halinde Kamu Kurum ve bütün otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Açık rızanız doğrultusunda diğer hastaların ve kamuoyunun eğitimi ve bilgilendirilmesi, tanıtım, hacim arttırma, bilimsel araştırma ve eğitim amacıyla,
 • Ve bunlarla sınırlı olmaksızın 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP            

Kişisel verileriniz tarafımızca, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda (web sitesi, e-posta, sosyal medya hesaplarında direkt mesaj göndermeniz ve/veya gönderilerine yorum yapmanız vasıtasıyla) toplanacaktır.

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi Açık rızanızın bulunması veya Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda Açık Rıza’nızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.

 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması (Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, İş Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik vs.)
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Tarafınız ile akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması (Tıbbi teşhis ve tedavi süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, sizinle birebir iletişime geçebilmek, randevu süreçlerini yönetebilmek amacıyla)
 • Hukuksal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması (Hasta memnuniyeti ve talep yönetiminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla)

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir;

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rıza aranmaksızın.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, size ait tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, aldığınız sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Dr. Selçuk Peker tarafından Açık Rıza’nız aranmaksızın işlenebilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

 

Kişisel verileriniz ;   Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, özel sigorta şirketleri,  yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, ameliyat gerektiren operasyonlarda anlaşmalı olduğumuz özel hastaneler ile  ve bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) aldığımız hizmet sağlayıcılarımız  ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarda belirtilen amaçlar çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde mesleki sır olarak korunup, gizliliği sağlanacak, kanuni zorunluluk hali dışında 3. Kişilerce/kurumlarca/kuruluşlarca paylaşılmayacaktır. 

Fotoğraf ve video verileriniz, açık rızanıza bağlı olarak sosyal medyada ve web sitesinde yayınlanabilecektir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:  

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle bildirebilirsiniz.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

https://www.selcukpeker.com/    İnternet sitemizde yer alan “KVKK  Başvuru Formu” nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla “İstinye Mahallesi, Şehit Halil İbrahim Cad. No:25/2 Sarıyer / İstanbul” adresine gönderebilirsiniz.

 Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

 “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle  form@selcukpeker.com e-posta adresine iletebilirsiniz. 

Tarafımıza ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

Ek : Başvuru Formu

Sitemizde size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası dokümanımızdan erişebilirsiniz.

Prof. Dr. Selçuk Peker'e Ulaşın

Prof. Dr. Selçuk Peker ile iletişime geçmek için aşağıda bulunan kanaları kullanabilirsiniz.

Ön randevu, online görüşme ve diğer sorularınız için aşağıdaki kanallardan ulaşabilirsiniz.

Adres

Koç Üniversitesi Hastanesi, Zeytinburnu / İstanbul

E-posta

info@selcukpeker.com

Prof. Dr. Selçuk Peker'e Ulaşın

Prof. Dr. Selçuk Peker ile iletişime geçmek için aşağıda bulunan kanaları kullanabilirsiniz.

Ön randevu, online görüşme ve diğer sorularınız için aşağıdaki kanallardan ulaşabilirsiniz.

Adres

Koç Üniversitesi Hastanesi, Zeytinburnu / İstanbul

E-posta

form@selcukpeker.com.tr

Telefon

+90 534 056 58 98